Close [X]
Facebook:
MSHENEBLOBA.INFO

ენგურჰესი

1954 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენერგეტიკის ინსტიტუტმა დაამუშავა ენგურზე ჰესების კასკადის მშენებლობის სქემა.